قانون کار

# قانون دونلود
1 قانون کار دونلود فایل
2 قانون امتیازات معلولین ،مفقودین و باز ماندگان شهدا دونلود فایل
3 قانون سرپرستی اطفال و قانون تشکیل محاکم خاص دونلود فایل
4 قانون رسانه‌های همگانی دونلود فایل
5 قانون حق دسترسی به اطلاعات دونلود فایل
6 قانون کارکنان خدمات ملکی دونلود فایل
7 طرزالعمل صدور جوازکار اتباع داخلی دونلود فایل
8  اسناد تقنینی مرتبط به کار دونلود فایل
9 قانون کار و مامورین  دونلود فایل
10 اسناد تقنینی غیر مرتبط به کار دونلود فایل
11 جدول اسناد تقنینی جریده رسمی ۷۹۱ سال ۱۴۲۰ هجری قمری دونلود فایل
12 اعلامیه جهانی حقوق بشرر دونلود فایل