آمریت ایمنی کار

sofia_karimi
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۳۴

Publish Date

Closing Date

تعدادبست:

1

بست:

3

وزارت/اداره:

بخش:

وزارت کار و امور اجتماعی

ریاست بهبود شرایط کار

 

وزارت کار و امور اجتماعی:

وزارت کار و امور اجتماعی یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.

به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیبپذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهنسالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر در رابطه به مصئونیت کاری در ادارات طبق پروگرامهای اداره مربوطه .

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت  با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
 2. طرح و انکشاف رهنمود ها،لوایح ، طرزالعمل ها و پلانهای مصونیتی کار جهت استفاده ادارات و موسسات .
 3. مدیریت از جمع آوری، تشريح و تفکیک خصوصيات مشاغل ثقيل، مضرصحت ومشاغليكه باعث امراض حرفوي ميگردد جهت حفظ صحت و مصونیت کار.
 4. تثبیت مشاغل ثقیل، مضرصحت، حد مجاز مواد مضره در ساحه کار و آن عده از مشاغل که باعث امراض حرفوی میگردد در هماهنگی با ادارات ذیربط.
 5. تحلیل حوادث ناشی از کار و ارائه رهنمود غرض جلو گیری از تکرار آن .
 6. مطالعه، تحلیل و ارزیابی طرح لوایح رشتوی داخلی حفاظت کار و طرق عملی ایمنی در مطابقت به اسناد تقنینی مربوطه.
 7. تامین ارتباط و هماهنگی با شعبات مصونیت کار ادارات دولتی و غیر دولتی جهت همکاری در تطبیق پلان ها و پالیسی های مصونیت کار.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
 9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 10. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

مکلفیتهای گزارشدهی:      

آمرایمنی کار به ریس بهبود شرایط کار گزارش میدهد.

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای احراز  این بستدر احکام مندرج مواد  (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است

 1. دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: کیمیای عمومی، تکنالوژی کیمیاوی، ایمنی کار، طب ،حقوق، صحت عامه و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه  .
 3. تسلطبریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وزبان انگلیسی.
 4. داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies