در باره وزارت

پیشینهٔ وزارت کار و امور اجتماعی

در سال 1359 هجری خورشیدی با ادغام تعدادی از ادارات که به گونهٔ غیر منسجم و پراگنده در گسترهٔ کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشتند، نهادی زیر نام «ریاست عمومی کار و تأمینات اجتماعی» در چهارچوب شورای وزیران به فعالیت آغاز نمود.

این ریاست در سال 1363 زیر نام «کمیتهٔ دولتی کار و تأمینات اجتماعی» همچون یک ادارهٔ مستقل، تغییر موقف داده و در میزان 1367 به نام «ادارهٔ مرکزی کار و تأمینات اجتماعی» به سطح مافوق رتبه منظور و فعالیت‌هایش را به سطح ادارات دولتی، غیردولتی و مؤسسات خارجی در افغانستان دنبال نمود.

در سال 1369 ریاست‌های «کودکستان‌ها»، «پرورشگاه‌ها» و «میرمنو تولنه» که قلمرو کاری هریک شان در عرصهٔ رفاه اجتماعی بود، به اساس فرمان شماره 816 مؤرخ 5/3/1369 دولت وقت و تأیید شورای ملی، به این اداره مدغم و به سطح وزارت گسترش یافت.

در سال 1376 و پس از تسلط طالبان بر کابل، وزارت کار و امور اجتماعی دوباره به سطح ریاست عمومی مافوق رتبه تنزیل نمود. با ایجاد ادارهٔ مؤقت، این ریاست دوباره به سطح وزارت گسترش پیدا کرد و در سال 1385 به اساس حکم شماره 1903مؤرخ 23/5/1385 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور شهدا و معلولین نیز به وزارت کار و امور اجتماعی پیوست که به نام «وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین» نام‌گزاری گردیده، دارای 4 معینیت و 34 ریاست ولایتی بود، یکی از وزارت های کلیدی جمهوری اسلامی افغانستان شمرده می‌شد و در بخش امور کار، مصئونیت اجتماعی، رفاه و تهیه خدمات برای ا شخاص دارای معلولیت و ورثۀ شهدا فعالیت می‌نمود.

در سال 1397 هجری خورشیدی،‌ به اساس فرمان شماره 75 مؤرخ 15/7/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد ایجاد «ادارهٔ ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثهٔ شهدا» معینیت امور شهدا و معلولین از چهارچوب وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین جدا گردیده و این‌ نهاد، دوباره زیر نام «وزارت کار و امور اجتماعی» به کارش ادامه داده؛ دارای سه معینیت، ریاست‌های مرکزی، واحدهای دومی و سی و سه ریاست ولایتی بوده، در بخش امور کار، مصئونیت اجتماعی و ارایهٔ خدمات به کودکان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه فعالیت می‌نماید و یکی از وزارت‌های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.     

تفاهم نامۀ افغانستان؛ سندی که استراتیژی انکشاف وسیع افغانستان را بیان می‌دارد، نکات،‌ بارز و مستقل را شناسایی نموده‌است که عبارت ‌اند از: امنیت، حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر، انکشاف اقتصادی و اجتماعی بوده، از این رو؛ نقش وزارت کار و امور اجتماعی به ویژه در عرصۀ تحقق اهداف این تفاهم‌نامه، بسیار مهم می‌باشد.

وزارت کار و امور اجتماعی؛ جهت ادا نمودن رسالت خود، برنامه‌هایی را طرح نموده‌است که عبارت اند از: برنامۀ رفاه کار و انکشاف مهارت‌ها، برنامۀ رفاه اجتماعی و برنامهٔ انکشاف ظرفیت اداری و مالی.

اهداف و مقاصد: فراهم نمودن یک شبکۀ مؤثر مصئونیت اجتماعی برای گروه‌های محروم و منزوی، فراهم‌سازی تسهیلات لازم جهت انکشاف مهارت‌ها، فرصت‌های کاریابی و رفاه نیروی کار، مبدل ساختن وزارت و ریاست های آن به یک نهاد عصری، با کفایت ومؤثر که قادر به ادارهٔ عرصه‌های کلیدی کار و اموراجتماعی گردیده و بدین‌وسیله در بازسازی و انکشاف اجتماعی - اقتصادی افغانستان سهیم گردد.