مدیرعمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

sofia_karimi
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۲۳

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی
موقعیت: کابل
بخش: ریاست منابع بشری
بست: (4)
 گزارشدهی به : آمر ارزیابی اجراات وظیفوی کارکنان و سوانح
 گزارشگیری از: مدیر ارزیابی اجراات کارکنان، مدیر دیتابیس و سوانح و مدیر حاضری و معاشات
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. ارائه جداول معلوماتی سوانح کارمندان جهت انکشاف سیستم مدیریت معلوماتی به بخش دیتابیس منابع بشری.
 3. رهنمائی ونظارت ازدرج ارتقأ قدم کارکنان بعد ازتطبیق سیستم جدید رتب ومعاش دردفترسوانح شان.
 4. ارائه پیشهادات ارتقا قدم کارکنان با در نظر داشت نتایج ارزیابی اجرات کاری به مقام وزارت غرض اخذ منظوری.
 5. نظارت و کنترول از پروسه ارزیابی اجراآت کارکنان در مطابقت به قانون، مقررات و طرزالعمل های مربوطه.
 6. کنترول و بررسی از کتاب حاضری و ترتیب راپور معاشات کارمندان به منظور انسجام بهتر امور.
 7. مدیریت و کنترول از امور سوانح و دیتابیس کارکنان وزارت جهت داشتن معلومات جامع.
 8. مدیریت و رهنمائی کارکنان اجرائیوی تحت اثر به منظور انسجام و بهبود امور محوله.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 1. درجه تحصیل 
  • داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا
 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) 
  • داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) 
  • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسل)
  • توانائی مدیریت، پلان گزاری و ارتباطات

Related VacanciesShow all

Back to vacancies