مشاور حقوقی

sofia_karimi
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۲۶

Publish Date

Closing Date

وزارت                :کار و تامور اجتماعی

موقعیت               : کابل

بخش                  : ریاست تدارکات

بست                  : (  3 )

گزارشدهی به        : رئیس تدارکات

گزارشگیری از      :ندارد

کود                    :

هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی به رئیس تدارکات وتیم  رهبری اداره،  مرور پالیسی ها  و اسناد مراحل تدارکات که جهت ملاحظه شد و امضاء به آمر اعطاء ارسال میگردد، به هدف حصول  اطمینان ازمطابقت آنها با قوانین نافذه کشور.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 2. ارائه مشوره های حقوقی کتبی و شفاهی به رئیس تدارکات،سطح رهبریوسایر منسوبین اداره درمطابقت به قوانین نافذه کشور، قوانین بین المللی وسایر پالیسی های اداره مربوطه.
 3. مرور تمام قرار داد های اداره  از لحاظ حقوقی غرض تامین مسایل حقوقی در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
 4. ارائه پیشنهادات و نظریات مسلکی به رئیس تدارکات در زمینه مراقبت و نظارت از مراحل تدارکات اداره مربوطه.
 5. اشتراک در جلسات ریاست تدارکات جهت ارائه مشوره های مسلکی در قراردادها و بهبود سیستم ها.
 6. آگاهی کامل از قانون تدارکات، طرزالعمل مربوط به آن و متحدالمال های صادر شده از طرف اداره تدارکات ملی جهت تطبیق آن درامور مربوطه .
 7. نماینده گی نمودن از طرف وزارت/اداره در مجالس با نهاد های خارجی در مورد موضوعات مشخص جهت حصول اطمینان از اینکه تمام موضوعات حقوقی در هر نوع تصامیم مد نظر گرفته شده اند.
 8. بررسي تعديلات ، اصلاحات و ضمايم اسناد داوطلبي 
 9. مطالعه تمام مسوده  پروتوکول ها  از لحاظ حقوقی و ارائیه نظریات قبل از عقد
 10. آگاهی از تعدیلات در قوانین وپالیسی هائیکه ارتباط به روند تدارکاتی وسایر وظایف محوله دارد.
 11. تامین ارتباط و هماهنگی کامل با دونرها درارتباط به وضع پالیسی ها، اسناد تقنینی وسایر موارد ذیرط.
 12. ترتیب و ارائه گزارش از اجراات کاریهفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه خویش به رئیس تدارکات و مقامات ذیصلاح.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8) و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل:

  • حداقل لیسانس در رشته های حقوق، شرعیات( فقه و قانون)به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

  • داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
    1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):
  • توانائی تحلیل و مشوره دهی در امور تدارکات
  • آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات
  • بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
  • مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس).

 

 

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies