ریاست تدریسی

publish
Thu, Jun 17 2021 10:07 AM
1

Publish Date

Closing Date

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تدریسی ۰۷۸۱

مشخصات بست:

عنوان بست                          :  ریاست تدریسی

بست                                  :  دوم

وزارت/اداره                           :  وزارت کار و امور اجتماعی

موقعیت                              :  کابل

بخش مربوطه                       :  معینیت امور اجتماعی / ریاست عمومی کودکستانها / ریاست تدریس

تعداد بست                          :  (۱ )

گزارش دهی به                    : رئیس عمومی کودکستانها

گزارشگیری از                      : از کارکنان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشر وختم اعلان          : ۲۴/۰۳/۱۴۰۰ – ۰۳/۰۴/۱۴۰۰

 

   
هدف وظیفه نظارت ازطرح، ترتیب و تطبیق یکسان نصاب تعلیمی و تدریسی در کودکستانهای مرکز به منظور بلند بردن ارتقای ظرفیت پیداگوژیک و مسلکی معلمان.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • اتخاذ تصامیم مناسب برای ظرفیت سازی پیداگوژیک معلمان کودکستان ها و سایر کارمندان شعبات مربوط.
• ایجاد میکانزم موثر در راستای طرح و ترتیب نصاب تعلیمی و مقررات کودکستانها به منظور بهبود برنامه ها.
• فراهم سازی زمینه انجام تحقیقات علمی در مورد انکشاف نصاب تعلیمی کودکستان ها.
• نظارت از تدویر کورسهای طویل المدت و کوتاه مدت برای معلمین کودکستان ها به منظور ارتقای ظرفیت پیداکوژیک و مسلکی شان.
• انسجام امور مربوط به بهبود و انکشاف نصاب تعلیمی کودکستان ها جهت عرضه خدمات موثرآموزشی وتعلیمی.
• طرح و تطبیق پالیسی ها و برنامه های آموزشی مسلکی برای معلمین کودکستان ها جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت آنها.
• نظارت و مدیریت از طرح و ترتیب طرزالعمل کودکستانهای دولتی و خصوصی غرض قانونمند شدن فعالیت های کودکستان ها.
• طرح پالیسی های موثر جهت بررسی اسناد ایجاد کودکستانهای خصوصی در مطابقت به طرزالعمل ها واحکام قانون.
• ارائه خدمات منحیث عضو عالی تیم امور اجتماعی مخصوصاً در بخش کودکستان ها و تشریک مساعی در مدیریت فعالیت های وزارت جهت برآورده ساختن اهداف و پلان استراتیژیک وزارت.
• سازماندهی ونظارت از تنظیم امور کتابخانه غرض فراهم آوری زمینه تحقیق و مطالعات کارکنان کودکستان ها در مطابقت بالوایح، مقررات، اهداف و پروگرام های اداره؛
 
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
وظایف هماهنگی • نظارت و هماهنگی از تطبیق یکسان و به موقع نصاب تعلیمی در کودکستانهای مرکز وولایات به منظور عرضه خدمات بهتر.
• تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی میان بخش های مربوطه و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.
 
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:  
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های(مدیریت آموزشی، روانشناسی و علوم تربیتی، پیداگوژی، تدریس آموزش، ادبیات، مدیریت منابع بشری، انکشاف پالیسی) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتردر رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.  
   
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (طرح نصاب تعلیمی، ارتقای ظرفیت، طرح پالیسی های تعلیمی، امورآموزشی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.  
   
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبانهای رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارتهای کمپیوتری در برنامههای مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
 
موارد تشویقی ‌أ. (۵) نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
‌ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.