کارشناس نظارت از پروژه های انکشافی

sofia_karimi
Tue, Jul 16 2019 3:02 PM

Publish Date

Closing Date

وزارت و یا اداره: وزارت کار و امور اجتماعی

موقعیت          : کابل

بخش             :ریاست نظارت وارزیابی

بست             : (4) (چهار بست )

گزارشدهی به  : آمر نظارت ازپروژهای انکشافی داخلی وخارجی

گزارشگیری از: ندارد

برای دریافت لایحه وطایف اینجا کلک نماید