معین کار

زندگی نامهٔ معین امور کار

محترم سید عبدالکریم هاشمی در سال 1334 هجری خورشیدی در ولایت کندر در یک خانودۀ متدین به دنیا آمد.

آقای هاشمی؛ فارغ لیسۀ محلی ولایت کندر و دانش‌آموختهٔ دانشکدهٔ زراعت دانشگاه کابل بوده و دورۀ آمورشی کوتاه مدت زبان فرانسوی را در کشور سویس نیز سپری نموده‌است.

سید عبدالکریم هاشمی؛ نخستین وظیفۀ خود را در انکشاف دهات آغاز نموده، سپس منحیث مسوول حل منازعات در بخش‌های شمال و شمال شرق کشور از سوی حکومت گماشته شد. هاشمی بعداً به حیث معین تخنیکی وزارت احیا و انکشاف دهات تقرر یافت.

هاشمی به حیث نمایندۀ جلالتمآب رییس جمهور در کشورهای آسیای میانه؛ مانند روسیه، ایران و برخی از کشورهای دیگر اروپایی در بخش انسجام مهاجرین افغان مقیم این کشورها و رسیدگی به چالش‌های آنان نیر کار نموده است.

موصوف بعداً والی لوگر شد و خوشبختانه اکنون به حیث معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی ایفای وظیفه می‌نماید.

گفتنی‌است که آقای هاشمی به زبان‌های فارسی و پشتو تسلط داشته و به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی نیز آشنایی دارد.