شمار‌ه های‌ تماس‌ هیأت‌ رهبری‌ و‌ مسوولان‌ وزارت‌‌

اسم مرجع شماره تماس ایمل ادرس
بشیر احمد ته ینج وزیر کار امور اجتماعی

0799124412 و0786918800

tahyanj1@gmail.com
سید عبدلکریم هاشمی معین امور کار 93777646162  
غلام حیدر جیلانی معین امور اجتماعی 93784600600  
مسعودالله اوریاخیل معین مالی و اداری 93781685849  
غلام مصطفی هارونی ریاست عمومی تقنین و بهبود شرایط کار

93787899678     93728988137

 
چاریقل ادیب ریاست عمومی پالیسی و پلان 93744011177  
خیر محمد نیرو ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم روابط کار 93700354948  
احمد فیضان کاکر سرپرست ریاست عمومی پرورشاه ها 93791080804    93777077888  
میر شریف الدین سرپرست ریاست تعلیم وتربیه پرورشگاه ها 93780780730 Sharif_ansari07@yahoo.com
بریالی سرپرست ریاست انسجام و هماهنگی پرورشگاه ها 93707953710 abdalibaryalai@gmail.com
نوید خالد رئیس محترم مالی و حسابی 93700603111  
آغا محمد حیدری رئیس تکنالوژی معلوماتی  0700148122 agha.m@molsa.gov.af
سخی احمد خیری رئیس نظارت وارزیابی 0791888660 Sakhi.khairico@yahoo.com
تینمس رئیس  ارتباط خارجه 078123222 Amiralpacsalan88@gmail.com
پرویز امینی رئیس تفتیش داخل 0202312262  
عبید الله بارکزی رئیس طرح پلان وبرنامه ریزی 0771007790 Abdullag.barakzhi@gmai.com
احمد جاوید فرهیخته رئیس  توزیع جواز کار 0785200700  
محمد آصف صافی رئیس  بهبود شرایط کار 0793868687 Asif .safi.safi30@gmil.com
فردوس فرخ امیری رئیس منابع بشری  0791702009  
نجیب الله اخلاقی ریاست سکرتریت
اطفال
0799696777 Nkbamyan@gmail.com
فضل الباری
شمسی
ریاست تنظیم وتامینات اجتماعی 0797641000 Fazal.bari.Shamsi@gamil.com
بشیر احمد ریاست محترم تفتیش ورهنمائی کار 0744979897 0700190964 Rasik22@yahoo.com
داکتر پرویزوهاب ریاست محترم تنظیم مراکز آموزش های
فنی وحرفوی
0787646006 Perwizwahab@yahoo.com
خالید ولید ریاست محترم طرح وانکشاف نصاب
واستندرد های آموزشی
0799348815 0744177747 Mdkhaled.walid@yahoo.com
شهاب الدین خیر
اندیش
ریاست محترم تنظیم امورکار 0780709400  0708809400 Khairandish2018@gmal.com
سیدفهیم هاشمی رئیس اداری و خدمات 07999337733 Saidfahim@gmail.com

 

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۹:۲۱
Background image

خبرتیا

د غویی اتمه (د افغانستان د خلکو د مقدس جهاد د بریا ورځ) په هیواد کې عمومي رخصتي ده.