د کنفرانس جورښت

رهبری کمیټه

بهرنیو اړیکو او جلساتو جوړولو کمیټه

مقالو راغونډولو او همغږی کمیټه

 د تعهداتو راټولولو کمیټه