مجله کودک

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۴:۷

شمارۀ بیست ویکم، خزان1399 بخش اول

کارشایسته؛ مفهوم جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشورها بوده و دارای ابعاد و نماگرهای آماری گوناگون اشتغال، بی کاری، اشتغال ناقص و مانند آن است و ایجادگر فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دست یابی به کار مناسب و مؤلد در شرایط آزاد، مصئون، همراه با کرامت انسانی می باشد و مؤلفه های آن را حقوق بنیادین کار، پشتیبانی از اشتغال کامل، پشتیبانی از امنیت اجتماعی و پشتیبانی از گفتگوهای اجتماعی احتوا می نماید. با آن که میزان اهمیت برخی از وجوه  متفاوت تعریف نمود؛ اما مفهوم ٔ کارشایسته در کشورهای گوناگون، هم سان نیست و آن را از فردی تا فرد دیگر باید به گونه نخستین و عوامل اصلی کارشایسته، در همه گوشه های جهان هم سان و یک سان است.از سویی هم، کارشایسته مفهوم چند عدی است که در کنارکمیت اشتغال، به کیفیت آن نیز می پردازد 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۳:۵۳

شمارۀ بیست ویکم، خزان1399 بخش دوم

پیش در جریان خشونت علیه زنان قرار بگیریم؛ اگرنه زنان اکنون، وضعیت بهتری نسبت به سال های پیش دارند؛ اما واقعیت امر این  زنان در سال های پسین به ِ است که آزادی های نسبی و نخستین خشونت علیه زنان در جامعه شده است. ٔ گونه ای سبب تشدید روحیه مردان تعریف می شود. زن هنوز شخصیت ٔهنوز هویت زنان در ادامه حقوقی مستقل ندارد. زن در بهترین تعریف این جایی باز هم خواهر و مادر و هم سر است. اگر حرمت و احترامی یا حقی برای زنان قایل می شوند، پیش از آن که به عنوان یک انسان باشد، برای خواهربودن و مادربودن و هم سربودن شان است

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۳:۴۴

شمارۀ بیستم، زمستان 1398 بخش اول

              بیکاری؛  

  آفت بزرگ جهان سوم! بدون تردید، بی کاری به عنوان «آفت کلان ملی» گریبان گیر بیش ترینه جوامع در جهان است؛ آفتی که بخش بزرگی از مصیبت ها را رقم می زند. به همگان هویدا است که بی کاری، یک چالش نو پیدا نبوده و از گذشته ها تا عصر کنونی موجودیت و موضوعیت دارد. این پدیده؛ بخش زیادی از جامعه را متلاشی ساخته و به نا امیدی های شهروندی نیز افزوده است. شکی نیست که داشتن شغل، سبب سرخ رویی و سر افرازی  نابودی سوق می دهد، داشته های معنوی ٔ ملت  ها و دولت ها شمرده می شود. این پدیدۀ ناپسند همان گونه که کشورها را از لحاظ مادی به ورطه کشورها را نیز نشانه می گیرد. طبعیتن، بی کاری در هر سرزمینی که ریشه دوانیده باشد، مردم آن دیار را به سمت نابودی می کشاند. این معضل اجتماعی هم اکنون به صورت یک تهدید کلان اجتماعی در بسیاری از جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) پا برجا است که افغانستان نیز از این چالش مستثنا بوده نمی تواند. البته در سال های پسین، موضوع بی کاری یکی از چالش های اساسی برای دولت و جامعه بوده، سبب نگرانی و دغدغۀ ذهنی  جدی برای شهروندان گردیده و حتا تبعات منفی را نیز به بار آورده است. موضوع بی کاری به ویژه در میان نسل جوان، به یک بحران ملی و تهدید بالفعل و بالقوه مبدل شده است.  

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۳:۱۹

شمارۀ بیستم، زمستان 1398 بخش دوم

سیستم های معلوماتی در وزارت کار و امور اجتماعی که به کوشش ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی این وزارت ایجاد گردیده اند، طی محفلی گشایش یافت

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۳:۱۲

شمارۀ بیستم، زمستان 1398 بخش سوم

توزیع تصدیق نامه برای یک صد و پنج تن از مدیران کودکستان ها

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۲۱

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۱
Background image

وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش حرفه برای معتادین صحت یاب شده به یک دربند حویلی کرایی با حداقل مشخصات ذیل در نواحی شهر کابل نیاز دارد:

۵-۱ اطاق برای دفاتر اداری مرکز با مساحت (۶*۴) متر مربع.

۴-۲ اطاق مناسب برای صنوف درسی ۴ حرفه با مساعت (۴*۶) متر مربع.

۱۰-۳ اطاق با کنجایش ۵ چپرکت در هر اطاق برای لیله با مساحت (۵*۶) . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۱۶
Background image

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی:

روز پنجشنبه(۸) عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی مصادف به دوازدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۲ هجری قمری، روز میلاد النبی صلی الله علیه و سلم بوده، طبق حکم مادۀ (۴۱) قانون کار رخصتی عمومی می باشد.)

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۴۸
Background image

رژیم آغاز و ختم کار کارکنان در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

رژیم آغاز و ختم کار در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی ( از اول حمل الی اخیر ماه سنبله ) طور ذیل تنظیم گردیده است:

از شنبه الی چهار شنبه :

  • آغاز  کار ساعت (۸) صبح و ختم کار ساعت (۴) . . .