قوانین

# قانون دونلود
1 قانون کار دونلود فایل
2 قانون سرپرستی اطفال و قانون تشکیل محاکم خاص دونلود فایل
3 قانون رسانه‌های همگانی دونلود فایل
4 قانون حق دسترسی به اطلاعات دونلود فایل
5 تعدیلات قانون کارکنان خدمات ملکی دونلود فایل
6 قانون حمایت های اجتماعی، جریدۀ شماره ۱۳۰۰ دونلود فایل
7  اسناد تقنینی مرتبط به کار دونلود فایل
8 اسناد تقنینی غیر مرتبط به کار دونلود فایل
9 قانون حمایت از حقوق طفل دونلود فایل
10 قانون کار و مامورین  دونلود فایل
11 تعدیلات قانون کارکنان خدمات ملکی دونلود فایل
12 قانون سرپرستی اطفال و قانون تشکیل محاکم خاص دونلود فایل