قوانین

# قانون دونلود
1 قانون کار دونلود فایل
2 قانون امتیازات معلولین ،مفقودین و باز ماندگان شهدا دونلود فایل
3 قانون سرپرستی اطفال و قانون تشکیل محاکم خاص دونلود فایل
4 قانون رسانه‌های همگانی دونلود فایل
5 قانون حق دسترسی به اطلاعات دونلود فایل
6 تعدیلات قانون کارکنان خدمات ملکی دونلود فایل
7 قانون حمایت های اجتماعی، جریدۀ شماره ۱۳۰۰ دونلود فایل
8  اسناد تقنینی مرتبط به کار دونلود فایل
9 اسناد تقنینی غیر مرتبط به کار دونلود فایل
10 قانون حمایت از حقوق طفل دونلود فایل
11 قانون کار و مامورین  دونلود فایل
12 تعدیلات قانون کارکنان خدمات ملکی دونلود فایل
13 قانون سرپرستی اطفال و قانون تشکیل محاکم خاص دونلود فایل