گزارش ها

گزارش ریاست عمومی انکشاف مهارتها

گزارش شش ماه نخست سال مالی 1398 ریاست های کار و امور اجتماعی ولایات

گزارش مرکز وزارت در شش ماه نخست 1398

گزارش نظارت ریاست تفتیش داخلی از قرارداد ها و آفرگشایی ها

پرورشگاه ها در سال مالی ۱۳۹۷و شش ماه نخست سال مالی۱۳۹۸

فشرده_ای از کارکردها و دست_آوردهای ریاست سکرتریت اطفال

کارکردها و دست آورد های وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی 1397 هجری خورشیدی

گزارش پروژه های انکشافی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین 

کارکرد ها و دست آورد های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سال مالی 1396 هجری خورشیدی

فشرده ای از کارکرد ها و دست آورد های ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی

گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های سال مالی 1396 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

تعهدات ,وزارت کار ۱۳۹۶

دست اورد های پرورشگاه

معلومات پیرامون ریاست مطالعه بازار کار 

  کارکرد ها و دست آورد های ریاست اعزام کارگران

گزارش ربع اول سالمالی 1396

گزارش ربع دوم 

گزارش اجراات بر مبنای وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در قبال ولایت