مقرره ها

# قانون دونلود
1 مقرره استخدام اتباع خارجی دونلود فایل
2 مقرره اضافه کاری دونلود فایل
3 تعدیل برخی از مواد مقرره کودکستانها و شیر خوارگاه ها دونلود فایل
4 مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور  دونلود فایل
5 مقرره بالمقطع  دونلود فایل
6 مقرره تنظیم حقوق تقاعد افسران ساتنمنان و برید ملان دونلود فایل
7 مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی دونلود فایل
8 مقرره کرایه وسفریه  دونلود فایل
9 مقرره کودکستانها و فرمان در رابطه به واسطه مقامات در استخدام  دونلود فایل
10 تعدیل بعضی از مواد مقرره طرز تضمین معتمدین  دونلود فایل
11 مقرره تنظیم حقوق تقاعد و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی  دونلود فایل
12 مقررۀ مراقبت، تفتیش و رهنمایی کار دونلود فایل
13 مقررۀ کودکستان ها و فرمان در رابطه به واسطه مقامات در استخدام  دونلود فایل
14 مقررۀ جبران خسارۀ ضررصحی مرتبط دونلود فایل
15 مقررۀ طرز سلوک دونلود فایل
16 مقرره های  ۴ جدید  دونلود فایل
17 جریدۀ 791 دونلود فایل
18 تعدیل دو مادۀ مقررۀ کودکستان ها و شیرخوارگاه ها دونلود فایل
19 مقررۀ تنظیم تقاعد کارکنان غیردولتی و سکتور خصوصی دونلود فایل
20 مقرره کودکستانها و فرمان در رابطه به واسطه مقامات در استخدام دونلود فایل