دسترسی به اطلاعات

قانون حق دسترسی به اطلاعات

طرز العمل دست رسی به  اطلاعات 

آگهی!
به اساس فقرۀ (1) مادۀ دوم قانون حق دسترسی به اطلاعات؛ وزارت کار و امور اجتماعی، اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به شهروندان (اشخاص حقیقی و حکمی) را مسوولیت خویش دانسته و متعهد به این رویکرد می‌باشد
این وزارت؛ مطابق به قانون حق دسترسی به اطلاعات، وظیفه دارد تا اطلاعات را از طریق فورم، پُست الکترونیکی و تماس‌های تیلفونی به متقاضیان ارایه نماید 
هم‌میهنان گرامی و رسانه‌های محترم که خواهان دریافت اطلاعات از وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند؛ مطابق به مادۀ ششم قانون دسترسی به اطلاعات، می‌توانند به مسوول اطلاع‌رسانی این وزارت مراجعه نموده و در همسویی به احکام قانون حق دسترسی به اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز شان را به دست بیاورند.
مسوول اطلاع‌رسانی: احمدجاویدجویا
شمارۀ تماس: 0791277016 
نشانی برقی
: jawed_joya@ymail.com 

https://www.facebook.com/jawed.joya.9
فیسبوک وزارت: وزار کار و امور اجتماعی
ویب‌سات وزارت
HTTPS://MOLSA.GOV.AF
نشانی وزارت: رو به روی مارکیت اول مکروریان، کابل- افغانستان.

فورم تقاضای اطلاعات