اطلاعاتو ته لاسرسی

اطلاعاتو د لاسرسی قانون

اطلاعاتو دلاسرسی تګلاره

خبرتیا!

اطلاعاتو ته  د لاسرسی قانون  دویمې مادې لمړۍ فقرې پر بنسټ؛ د کار او ټولنیزو چارو وزارت  ټولو ښاریانو ( حقوقي او حکمي اشخاصو) ته اطلاع رسونه او ځواب ویل خپل مسوولیت ګڼي او یادې چارې ته ژمن دی.

یاد وزارت ، اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په بنسټ؛ دنده لري ترڅو متقاضیانو ته  اطلاعات  د فورم، برښنايي پست او ټیلفوني اړیکې له لیارې وړاندې کړي.

ګران هیوادوال او محترمې رسنۍ چې له کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د اطلاعاتو ترلاسه کولو غوښتنه لري، اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون شپږمې مادې سره سم کولی شي چې د یاد وزارت له اطلاع رسونې مسوول ته مراجعه وکړي او یاد قانون سره سم خپل ضرورت وړ اطلاعات ترلاسه کړي.

اطلاع رسونې مسوول: احمدجاوید جویا

شمیره: 0791277016

ایمیل یا بریښنالیک: jawed_joya@ymail.com

فیسبوک پاڼه:http://www.facebook.com/jawed.joya.9

وزرات فیسبوک پاڼه: د کار او ټولنیزو چارو وزارت

ویب پاڼه:http://Molsa.gov.af

د پښتو برخې مسوول: احمدزی هیواددوست

شمیره: 0728460964

ایمیل یا برښنالیک:ahmadzai2006@gmail.com

پته: د لمړۍ مکروریانو مارکيټ ته مخامخ کابل افغانستان

اطلاعاتو غوښتنې فورم