گزارش ها

فشرده ای از گزارش ریاست مطالعه بازار کار

گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی 1399

گزارش عرضه و تقاضای منابع بشری افغانستان

گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

اجراات ریاست تفتیش داخلی در سال مالی 1398

گزارش سال مالی ۱۳۹۸ ریاست تنظیم امور کار

  یاداشت تفاهم بین حکومت امارات متحده عرب و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه قوای بشری

گزارش کارکردها و دست آوردهای وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی 1398

لینک گزارش ربع اول سال مالی 1398 سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

لینک گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

لینک گزارش ربع سوم سال سال مالی 1398 سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

عواید وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۸؛ بیش از دو میلیارد افغانی بوده_است

گزارش مصرف بودجۀ انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۸

گزارش فعالیتهای و دستاوردهای کلیدی ریاست عمومی انکشاف مهارتها و برنامه ملی انکشاف مهارتها سال 1398

گزارش فعالیتها و دستاوردهای ریاست توزیع جواز کار اتباع خارجی

گزارش ریاست عمومی انکشاف مهارتها

گزارش شش ماه نخست سال مالی 1398 ریاست های کار و امور اجتماعی ولایات

گزارش مرکز وزارت در شش ماه نخست 1398

گزارش نظارت ریاست تفتیش داخلی از قرارداد ها و آفرگشایی ها

پرورشگاه ها در سال مالی ۱۳۹۷و شش ماه نخست سال مالی۱۳۹۸

فشرده_ای از کارکردها و دست_آوردهای ریاست سکرتریت اطفال

کارکردها و دست آورد های وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی 1397 هجری خورشیدی

گزارش پروژه های انکشافی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین 

کارکرد ها و دست آورد های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سال مالی 1396 هجری خورشیدی

فشرده ای از کارکرد ها و دست آورد های ریاست عمومی تنظیم تأمینات اجتماعی

گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های سال مالی 1396 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

تعهدات ,وزارت کار ۱۳۹۶

دست اورد های پرورشگاه

معلومات پیرامون ریاست مطالعه بازار کار 

  کارکرد ها و دست آورد های ریاست اعزام کارگران

گزارش ربع اول سالمالی 1396

گزارش ربع دوم 

گزارش اجراات بر مبنای وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در قبال ولایت