نصب و تهیه کمره های امنیتی و سیستم آن

naweed_admin
ق

Publish Date

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد پروژه  نصب و تهیه کمره های امنیتی و سیستم این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه مربوطه را طور مجانی در فلش از شروع رسمیات الی ختم رسمیات از ریاست تدارکات و یا سایت وزارت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 ده قبل از ظهر، روز دو شنبه مورخ ۱۰/۲۶/ ۱۴۰۱ دربکس آفر ها در جوار ریاست اتباع خارجی و یا به ریاست تدارکات، آمریت امور ساختمانی ارائه و تسلیم نماید، آفر های نا وقت رسیده وانترنتی قابل پذیریش نمی باشد تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی ویا پول نقد به مبلغ(295000) دوصد و نود و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ساعت 10:00 قبل ازظهر به ریاست تدارکات، منزل اول دفتر آفرگشائی تدویر میگردد.