خپرونې

په ۱۳۹۸ مالي کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت عواید له دوه میلیارده افغانیو زیات وو