اطلاعیه استفاده از سیستم آنلاین آسان وظیفه برای متقاضیان کار

sofia_karimi

وزارت کار و امور اجتماعی جهت دسترسی بموقع و ایجاد سهولت برای متقاضیان کار، آموزش و کار فرمایان  سیستم آسان وظیفه را در همکاری با ریاست محترم برنامه آسان خدمت اداره محترم ملی احصائیه و معلومات طرح نموده است که اکنون سیستم متذکره فعال و قابل استفاده میباشد. قابل به تذکر میدانیم که سیستم آسان وظیفه دارای چهار دیتابس میباشد که سیستم متذکره قابلیت ثبت متقاضیان کار، ثبت متقاضیان آموزش، ثبت اعلانات کاریابی و ثبت کارفرمایان را بشکل آنلاین بصورت انفرادی در سراسر کشور دارا میباشد.

از سوی دیگر جهت تحقق هدایت بند (4-2) مصوبه شماره (27) مورخ 18/9/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور اجتماعی در نظر دارد تا از طریق دیتابس آسان وظیفه لست ده هزار تن از متخصصین واجد شرایط را برای استخدام در شرکت های دولتی آماده و بدسترس شان قرار دهد.

جهت ثبت نام در سیستم متذکره به اسناد ذیل ضرورت میباشد:

  1. داشتن ایمل آدرس و نمبر تماس
  2. اسکن تذکره و سافت عکس
  3. اسکن اسناد تحصیلی و آموزشی
  4. بدین  ملحوظ نگاشته میشود تا از طریق وسایل اطلاعات جمعی به آگاهی تمامی متقاضیان کار رسانیده شود تا از طریق وبسایت (www.asanwazifa.gov.af) در دیتابس متقاضیان کار معلومات خویشرا ثبت نمایند. در صورتیکه متقاضیان کار به انترنت دسترسی نداشته و یا حین ثبت نام با مشکلات مواجه گردند میتوانند با اسکن اسناد شان جهت همکاری به ریاست تنظیم امور کار واقع شاه دوشمیشره (ع) ناحیه دوم شهر کابل مراجعه نمایند.