د افغانستان اسلامی امارت په مشری د امریکایی اشغال او هغوی متحدینو پر وړاندی د افغانانو د جهاد د بریالیتوب په مناسبت د رخصتی اطلاعیه !

naweed_admin
R