منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۳۴
Background image

آمریت ایمنی کار

تعدادبست:

1

بست:

3

وزارت/اداره:

بخش:

وزارت کار و امور اجتماعی

ریاست بهبود شرایط کار

 

وزارت کار و امور اجتماعی:

وزارت کار و امور اجتماعی یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۲۶
Background image

مشاور حقوقی

هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی به رئیس تدارکات وتیم  رهبری اداره،  مرور پالیسی ها  و اسناد مراحل تدارکات که جهت ملاحظه شد و امضاء به آمر اعطاء ارسال میگردد، به هدف حصول  اطمینان . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۳۴

آمریت ایمنی کار

تعدادبست:

1

بست:

3

وزارت/اداره:

بخش:

وزارت کار و امور اجتماعی

ریاست بهبود شرایط کار

 

. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۲۳

امرسروی بازار کار

وزارت و یا اداره: کار  و اموراجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              : ریاست مطالعه بازار کار/ ریاست عمومی قوای بشری/ معینیت امور کار  

بست              : 3

گزارشدهی به   . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۲۰

مدیر عمومی کودکستان سرحدات

وزارت و یا اداره:کار و اموراجتماعی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست عمومی کودکستانها / ریاست کودکستانهای شهرکابل

بست: (4)

گزارشدهی به:  آمر کودکستان های محل کار

گزارشگیری از: معلمین . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۱۸

مدیر عمومی حمایت های صحی کودکستانها(داکتر داخله)

وزارت و یا اداره:کار و اموراجتماعی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست عمومی کودکستان ها / ریاست کودکستان شهرکابل

بست: (4)

گزارشدهی به : رئیس کودکستان شهرکابل 

گزارشگیری از: معاون داکتر و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۱۰

عضومسلکی موزیک

وزارت و یا اداره:کار واموراجتماعی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست تدریسی 

بست:(4)

گزارشدهی به: آمر انکشاف نصاب تعلیمی 

گزارشگیری از: ندارد

کود: 47-90-13-071

ه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۸

مدیر عمومی محاسبه

وزارت و یا اداره:کار و امور اجتماعی

موقعیت: کابل

بخش: آمریت مالی واداری / ریاست عمومی کودکستانها

بست: (4)

گزارشدهی به: آمر مالی و اداری   

گزارشگیری از: مدیریت  محاسبه نقدی و . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۲۶
Background image

مشاور حقوقی

هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی به رئیس تدارکات وتیم  رهبری اداره،  مرور پالیسی ها  و اسناد مراحل تدارکات که جهت ملاحظه شد و امضاء به آمر اعطاء ارسال میگردد، به هدف حصول  اطمینان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۴:۳۳
Background image

آمرمرکزآموزش های فنی و حرفوی کمپ امید خانم های صحت یاب شده

وزارت و یا اداره   :کار و اموراجتماعی موقعیت              :کابل بخش               :کابل بست                  : ۳ دو بست 

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۴:۳۰
Background image

آمر مشوره های حقوقی کارکنان غیردولتی

عنوان وظیفه       : آمر مشوره های حقوقی کارکنان غیردولتی

برای دریافت لایحه وظایف اینجا کلک نماید