اعلان دعوت به داوطلبی تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت ریاست عمومی پرورشگاه ها برای سال مالی 1399وزارت کارو امور اجتماعی شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G03/99/NCB

sofia_karimi

Publish Date

Closing Date

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها مورد ضرورت سال مالی  1399وزارت کار و امور اجتماعی این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را طور مجانی در فلش در ساعا ت کاری رسمی از ریاست تدارکات اتاق نمبر(۱۹) آمریت اجناس وخدمات غیر مشورتی و یا سایت تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش رامطا بق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قا نون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی سا عت 10:00 قبل از ظهر، روز شنبه مورخ  1398 /11/5به ریاست تدارکات، در بکس آفر ها درجوارریاست اتباع خارجی ارائه وتسلیم نما ید،آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قا بل پذیریش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانک گرانتی به مبلغ(845000) (هشت صدو چهل و پنج هزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روزشنبه مورخ5/11/1398 ساعت 10:00 قبل ازظهر به ریاست تدارکات، منزل اول دفترآفرگشائی تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۲:۴۷
Background image

تهیه و تدارک مواد غذایی کمپ امید(فنکس) مورد ضرورت سال مالی 1399

وزارت کار امور اجتماعی 

 تهیه و تدارک مواد غذایی کمپ امید(فنکس) مورد ضرورت سال مالی 1399

MOLSA/G06/02/NCB شماره داوطلبی:

 

 

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۱۰:۱۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت ریاست عمومی پرورشگاه ها برای سال مالی 1399وزارت کارو امور اجتماعی شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G03/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها مورد ضرورت سال مالی  1399وزارت کار . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۴:۴۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت ریاست عمومی کودکستانهای وزارت کار و امور اجتماعی

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G06/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد . . .

Back to tenders