اعلان دعوت به داوطلبی تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت ریاست عمومی پرورشگاه ها برای سال مالی 1399وزارت کارو امور اجتماعی شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G03/99/NCB

sofia_karimi

Publish Date

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها مورد ضرورت سال مالی  1399وزارت کار و امور اجتماعی این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را طور مجانی در فلش در ساعا ت کاری رسمی از ریاست تدارکات اتاق نمبر(۱۹) آمریت اجناس وخدمات غیر مشورتی و یا سایت تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش رامطا بق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قا نون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی سا عت 10:00 قبل از ظهر، روز شنبه مورخ  1398 /11/5به ریاست تدارکات، در بکس آفر ها درجوارریاست اتباع خارجی ارائه وتسلیم نما ید،آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قا بل پذیریش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانک گرانتی به مبلغ(845000) (هشت صدو چهل و پنج هزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روزشنبه مورخ5/11/1398 ساعت 10:00 قبل ازظهر به ریاست تدارکات، منزل اول دفترآفرگشائی تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۹:۲۷
Background image

عنوان داوطلبی : تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد نیاز برنامه

شماره  داوطلبی : MOLSA/NSDP/G-02/NCB/1399

وزارت کارو امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تجهیزات اشتراک نمایند. پروسه تدارکات مطابق قانون   . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۹:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

عنوان پروژه: تهیه و تدارک اعاشه سه وقته مورد ضرورت ریاست عمومی پرورشگاه ها:

شماره دعوت به داوطلبی  MOLSA/G03/1399/NCB/REW

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۱:۵۶
Background image

تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی وریفورم مورد ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی برای سال مالی1399

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی وریفورم مورد ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی برای سال مالی1399

شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/ICT/EGP/PP/NCB/G06

وزا . . .

Back to tenders