اعلان دعوت به داوطلبی

sofia_karimi

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت ریاست عمومی کودکستانهای وزارت کار و امور اجتماعی

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G06/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای شهرکابل برای سال مالی ۱۳۹۹این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را طور مجا نی در فلش در سا عا ت کاری رسمی از ریاست تدارکات اتاق نمبر (۱۹) آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی، سایت وزارت، سایت تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطا بق شرایط مندرج شرطنا مه و طبق قا نون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی سا عت 10:00 قبل از ظهر، روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸به ریاست تدارکات، در بکس آفر ها در جوار ریاست اتباع خارجی ارائه و تسلیم نما ئید، آفر های نا وقت رسیده  و انترنتی قا بل پذیریش نمی باشد، تضمین آفر بصورت گرانتی با نک و یا پول نقد به مبلغ {115000}( یک صدو پانزده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز یکشنبه مورخ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ ساعت 10:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات، منزل اول دفترآفرگشائی تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۲:۴۷
Background image

تهیه و تدارک مواد غذایی کمپ امید(فنکس) مورد ضرورت سال مالی 1399

وزارت کار امور اجتماعی 

 تهیه و تدارک مواد غذایی کمپ امید(فنکس) مورد ضرورت سال مالی 1399

MOLSA/G06/02/NCB شماره داوطلبی:

 

 

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۱۰:۱۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت ریاست عمومی پرورشگاه ها برای سال مالی 1399وزارت کارو امور اجتماعی شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G03/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها مورد ضرورت سال مالی  1399وزارت کار . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۴:۴۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت ریاست عمومی کودکستانهای وزارت کار و امور اجتماعی

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G06/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد . . .

Back to tenders