اعلان دعوت به داوطلبی

sofia_karimi

Publish Date

عنوان پروژه: تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت ریاست عمومی کودکستانهای وزارت کار و امور اجتماعی

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G06/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای شهرکابل برای سال مالی ۱۳۹۹این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را طور مجا نی در فلش در سا عا ت کاری رسمی از ریاست تدارکات اتاق نمبر (۱۹) آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی، سایت وزارت، سایت تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطا بق شرایط مندرج شرطنا مه و طبق قا نون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی سا عت 10:00 قبل از ظهر، روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸به ریاست تدارکات، در بکس آفر ها در جوار ریاست اتباع خارجی ارائه و تسلیم نما ئید، آفر های نا وقت رسیده  و انترنتی قا بل پذیریش نمی باشد، تضمین آفر بصورت گرانتی با نک و یا پول نقد به مبلغ {115000}( یک صدو پانزده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز یکشنبه مورخ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ ساعت 10:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات، منزل اول دفترآفرگشائی تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۹:۲۷
Background image

عنوان داوطلبی : تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد نیاز برنامه

شماره  داوطلبی : MOLSA/NSDP/G-02/NCB/1399

وزارت کارو امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تجهیزات اشتراک نمایند. پروسه تدارکات مطابق قانون   . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۹:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

عنوان پروژه: تهیه و تدارک اعاشه سه وقته مورد ضرورت ریاست عمومی پرورشگاه ها:

شماره دعوت به داوطلبی  MOLSA/G03/1399/NCB/REW

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۱:۵۶
Background image

تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی وریفورم مورد ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی برای سال مالی1399

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی وریفورم مورد ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی برای سال مالی1399

شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/ICT/EGP/PP/NCB/G06

وزا . . .

Back to tenders