اهداف وزارت

         اهداف وزارت کار امور اجتماعی

 

    وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین منحیث نهاد پالیسی ساز و قانون ساز عمده در فراهم آوری فرصت های شغلی به تمامی افغان ها به شمول        مردان  و زنان و رهبری کنندۀ آجندای

    مصئونیت اجتماعی در کشور تبدیل گردد.

    ماموریت

     وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و تلاش های دولت افغانستان جهت کاهش فقر و آسیب پذیری از طریق تدوین چهارچوب پالیسی و حقوقی           برای هم آهنگی و ایجاد فرصت های مساوی

       شغلی و کار شایسته  برای همه وارایۀ خدمات مصئونیت اجتماعی با تمرکز خاص بر زنان، اطفال، خانواده های شهدا و معلولین حمایت می کند.

     اهداف عموم

     1-  رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار مؤثر کار؛

       2-  کاهش خطر فقر از طریق انکشاف مصئونیت اجتماعی؛

        3-  کاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف فعالیت های حمایوی اجتماعی؛

        4- تقویت شبکۀ خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصئونیت از اطفال، معلولین، نوجوانان، کهن سالان، و تقویت مشارکت اجتماعی آن ها؛

        5-  تقویت آگاهی های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاص که از نظر اجتماعی منزوی می باشند؛

        6- رشد ظرفیت وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا‌ و معلولین جهت انکشاف اداره و تطبیق پالیسی های ملی کار و مصئونیت اجتماعی.

 

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه استفاده از سیستم آنلاین آسان وظیفه برای متقاضیان کار

وزارت کار و امور اجتماعی جهت دسترسی بموقع و ایجاد سهولت برای متقاضیان کار، آموزش و کار فرمایان  سیستم آسان وظیفه را در همکاری با ریاست محترم برنامه آسان خدمت اداره محترم ملی احصائیه و . . .